Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

abeille.com.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.abeille.com.pl. Sprzedającym jest firma "Abeille" Maria Kulawik z siedzibą w Warszawie 01-656, ul. Tylżycka 7, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zarejestrowana pod numerem NIP:118 007 54 24  REGON: 361322126 zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: - pod numerem telefonu 882 133 122  (koszt połączenia za minutę w/g stawki operatora) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@abeille.com.pl

                                                                       § 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin–niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.abeille.com.pl

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.abeille.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

                                                               § 2  Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.abeille.com.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.abeille.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script

b. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox wersja 2.0

c. przeglądarka internetowa Google Chrom wersja 32.0

b. minimalna rozdzielczość ekranu  640 x 960 pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

                                                          § 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.abeille.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

                                                             § 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w przypadku przesyłek zagranicznych. Jest możliwość odbioru osobistego zamówienia.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link " Czas i koszt dostawy "

                                                                      § 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest
Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2. W przypadku, gdy klient odstąpi od umowy zakupu a płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej i nastąpi konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego w ciągu 1 dnia.

3. Do realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą przystępujemy od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji w dni robocze.

 § 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,w terminie 14 dni ( Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.827, która obowiązuje od 25 grudnia 2014).Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.827, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

c. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,   tj. przedmioty spersonalizowane -wygrawerowane na zamówienie Klienta.

d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

e. dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

                                                        § 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. 

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: http://abeille.com.pl/pl/i/Regulamin/2 na końcu regulaminu.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego  z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

                                          § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@abeille.com.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Aby dokonać zakupu nie ma konieczności rejestrowania się. Podczas składania zamówienia zbieramy następujące dane:

- Imię i nazwisko

- Adres 

- Numer telefonu

- Adres e-mail

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, adres IP, typ systemu operacyjnego, typu przeglądarki itp.

W przypadku kontaktu z naszym sklepem - telefonicznym bądź e-mailowym przekazywane są również dane osobowe takie jak numer telefonu, adres e-mail, imię , nazwisko oraz adres.

W przypadku rejestracji w sklepie zbierane są dane 

- Imię i nazwisko

- Numer telefonu

- adres e-mail

- login do naszego sklepu

Dane zbierane w naszym sklepie internetowym podczas składania zamówienia będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wysłania zamówionych produktów i udostępniane firmom kurierskim: DPD, UPS, INPOST. 

NIE WYSYŁAM INFORMACJI O NOWOŚCIACH I PROMOCJACH TZW. NEWSLETTER

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH ( ADO ) JEST :

ABEILLE MARIA KULAWIK

ul. TYLŻYCKA  7/132

01-656 WARSZAWA

Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu dotyczącego analityki internetowej udostępnionego przez Google, który gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika oraz adresu IP odwiedzającego nasz sklep internetowy. Informacje te są przekazywane i przechowywane przez spółkę Google na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych  i tam automatycznie skracane. Informacje te mają na celu ocenę korzystania z witryny przez odwiedzającego naszą stronę internetową, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn a także świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google nie łączy adresów IP użytkowników z żadnymi innymi danymi zbieranymi przez Google.

  § 9 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Maria Kulawik z siedzibą w Warszawie 01-656, ul. Tylżycka 7/132 , e-mail: biuro@abeille.com.pl

2. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki zamówienia na podstawie akceptacji regulaminu.

3. Dane mogą być udostępniane Firmom kurierskim DPD, UPS, Inpost, poczcie polskiej, w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

4. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub ani żadnej organizacji międzynarodowej 

5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

                                                             § 10 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

                                                               

                                                       § 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 WZORY FORMULARZY 

 

 Wzór reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny

                                                                                                   Miejscowość, data............................

 

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                   Do

                                                                                                  (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

                                                                       Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……..…................. towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………….......................................................................................................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter podanej niezgodności wskazuje,że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………................................................................................................... w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

__________________________________________________________________________________________

 

                   

 Wzór reklamacji dotyczącej obniżenia ceny

                                                                                                      Miejscowość, data..............................

                                                       

                                                                                               Do

                                                                                               (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

 

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……....................... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………….................................................................................................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na znaczne niedogodności polegające na ……....................................... ......... . Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ……….................. (słownie: ……….........................................................................................) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………............................................................/przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

___________________________________________________________________________________________

 

 Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru

 

                                           

                                                                                                         Miejscowość, data.........................

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

 

                                                                                                   Do

                                                                                                 (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……......................... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na…………………..................................................................................................Niezgodność została stwierdzona w dniu……………………….... Z uwagi na powyższe żądam,na podstawie art. 8 ust. 1 w zw.z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy. W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

                                                                                                   Miejscowość, data............................

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                  Do

                                                                                                  (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.)2 odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ ………….. zawartej dnia.......................w.................................................................. Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ............................................................................................................) przekazem pocztowym na adres.............................................................................................. lub na konto nr......................................................................................................................... Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

podpis Konsumenta ........................................

Art. 7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

 

 _________________________________________________________________________________________

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl